Vedtægter

Vedtægter

§1 Hjemsted

 

Klubbens navn er Skanderborg Shotokan Karate. Stiftet i 1975.

 

Klubbens hjemsted er Skanderborg Kommune og er tilsluttet Shotokan Karate International Federation, Dansk Karate Forbund og Dansk Idræts Forbund (DIF).

 

§2 Formål

 

Klubbens formål er via medlemmernes aktive træning, fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab og interesse for karate samt på anden måde at virke for fremme af klubbens ve og vel og dennes idræt. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i foreningslivet og samfundslivet.

 

§3 Medlemskab

 

Som aktivt medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab. Aktive medlemmer tilslutter sig klubbens formål og i ord og gerning.

 

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter.


     §3.1 Børneattest

 • Jf. lov om indhentelse af børneattest m.v. har foreningen pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører eller holdledere for børn under 15 år, herunder assistenter og vikarer, såfremt der er tale om en fast tilknytning.


     §3.2 Forsikring og ansvarsfraskrivelse

Al træning og deltagelse i tilknytning til klubbens udbudte træninger og arrangementer samt anvendelse af klubbens hjemmeside/facebook/medier sker på den enkeltes eget ansvar og klubben kan ikke under nogen former gøres erstatningsansvarlig for nogen former for skader, herunder personskader, eller forringelse/tab af private ejendele/ejendom/formue. Klubben opfordrer derfor alle medlemmer/deltagere til at undersøge hvordan de er dækket ved eget forsikringsselskab og der tegne de forsikringer der ønskes.


     §3.3 Video og Foto

Ved indmeldelse accepterer medlemmet/forældre/værge at optagelser af medlemmet på video eller foto kan anvendes i klubbens kommunikation med interne og eksterne interessenter og på klubbens gældende hjemmeside eller anden klubrelateret kommunikations-/IT platform. Billeder og video vil dog primært blive anvendt i klubbens lukkede fora, for at dele oplevelser fra træning og arrangementer. Video og billede materiale vil som udgangspunkt primært være tilgængelig for klubbens medlemmer.

 

§4 Indmeldelse

 

Indmeldelse skal ske til formanden. For medlemmer under 15 år skal der foreligge en accept fra mindst en forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for den gældende kontingentperiode og der betales kontingenter/gebyrer relateret til kontingentperioden.

 

Ethvert medlem accepterer ved indmeldelse klubbens gældende vedtægter og accepterer at være underlagt Danmarks Idrætsforbunds til enhver tid gældende dopingregler. Deltagelse i klubbens aktiviteter/betaling af kontingent betragtes som accept af klubbens vedtægter.

 

Vedtægterne gøres tilgængelige for medlemmerne via relevante platforme på world wide web: typisk klubbens egen hjemmeside (www.skanderborgkarate.dk) og klubbens facebook side. Det er medlemmets eget ansvar at gøre sig bekendt med indholdet i vedtægterne efter anvisning fra bestyrelsen.  Vedtægterne kan også fremsendes via mail, såfremt medlemmet ønsker det.

 

§5 Udmeldelse

 

Udmeldelse kan ske til klubbens formand. Ved udmeldelse skal alle evt. økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

 

Udmeldelse sker automatisk hvis kontingentet ikke er betalt ved udgangen af forfaldsmåneden.

 

§6 Kontingent

 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer samt opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere i forhold til kontingentbetaling, såfremt særlige hensyn taler herfor.

 

§7 Restance

 

Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgangen af forfaldsmåneden vil det pågældende medlem blive betragtet som udmeldt af klubben.

 

§8 Udelukkelse og eksklusion

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

§9 Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved meddelelse til klubbens medlemmer enten via mail, klubbens hjemmeside eller andet relevant medie (eksempelvis ved annoncering direkte til medlemmerne under en træning) og med angivelse af dagsorden.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer fra de er fyldt 15 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde med max. 1 stemme pr. deltager. For aktive medlemmer under 18 år kan forældre/værge afgive stemme.

 

Alle aktive medlemmer der er fyldt 15 år har taleret. Alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år har stemme- og taleret.

 

Afstemninger foretages ved simpelt flertal, dog vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedrørende klubbens opløsning henvises til § 18.

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før general-forsamlingens afholdelse. Ret til at stille forslag har bestyrelsen, stående udvalg og alle medlemmer der er fyldt 18 år. For medlemmer under 18 år kan forældre/værge stille forslag.

 

Evt. indkomne forslag i deres fulde ordlyd offentliggøres via relevant medie for klubbens medlemmer sammen med endelig dagsorden, revideret regnskab, budget for kommende år og skriftlig formandsberetning, senest en uge før generalforsamlingen.

 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§10 Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Kontrol af repræsentanter
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år?
 6. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
 7. Klubbens udvalg orienterer
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige/ulige år
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 11. Valg af revisor for 2 år
 12. Eventuelt

 

§11 Generalforsamlingens ledelse

 

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

§12 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§13 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet men bestyrelsen oppebærer dog gratis medlemskab af klubben så længe dette er økonomisk bæredygtigt. Ligeledes er klubbens instruktører ulønnede men oppebærer gratis medlemskab,

 

Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, æresmedlemmer samt forældre/værger til aktive medlemmer under 18 år.  Passive medlemmer er ikke valgbare.

 

Bestyrelsesmedlemmer der ikke selv er aktiv medlem, men valgt i kraft af deres umyndige barns medlemskab, skal straks udtræde af bestyrelsen ved deres barns udmeldelse.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges som den eneste ved navns nævnelse af de tilstedeværende ved generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

 

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

 

Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode konstituerer den resterende bestyrelse - med gyldighed frem til førstkommende ordinære generalforsamling - en suppleant.

 

Bestyrelsesformanden indkalder til generalforsamling og bestyrelsesmøder, samt varetager formalia i forbindelse hermed

 

Bestyrelsen skal afholde minimum to (2) årlige møder, men kan indkaldes når der skønnes behov herfor. På begæring af to eller flere bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes møde indenfor fire (4) uger.

 

Mødeindkaldelse skal ske med mindst to (2) ugers varsel. Et rettidigt indkaldt møde er altid beslutningsdygtigt såfremt minimum tre (3) bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Der tages referat, af hvilket alle væsentlige beslutninger og diskussioner skal fremgå. Referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter inden to (2) uger efter mødets afholdelse.

 

På alle bestyrelsesmøder skal foreløbig regnskab gennemgås og godkendes som et fast punkt på dagsordenen.

 

Et bestyrelsesmedlem er pligtig at meddele om interessekonflikter i relevante sager. Bestyrelsesmedlemmet har altid taleret uanset interessekonflikt. En interessekonflikt medfører automatisk at bestyrelsesmedlemmet ikke kan deltage i afstemninger vedrørende interessekonflikten og skal forlade lokalet ved afstemning. Den resterende bestyrelse kan dog beslutte at interessekonflikten ikke medfører inhabilitet – i dette tilfælde oppebæres tillige stemmeret.  Et bestyrelses medlem har altid ret til at fastholde egen inhabilitet og afstå fra stemmeret.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Såfremt chefinstruktøren ikke er medlem af bestyrelsen har han/hun taleret ved alle bestyrelsesmøder og indkaldes på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer.

 

§14 Forretningsorden og tegningsret for bestyrelsen

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.

 

Klubben tegnes af formanden. Kassereren forestår den daglige regnskabsføring i overensstemmelse med Skanderborg Shotokan Karates vedtægter, herunder udarbejdelse og rettidig revision af årsregnskab. Alle ikke driftsmæssige dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen fastsætter evt. gebyrer for deltagelse i andre aktiviteter end de ugentlige karate træninger. (f.eks. videoaftener, fastelavn, træningsweekender, juleafslutning mm).

 

Bestyrelsen kan ikke forpligte klubben økonomisk udover kassebeholdningen, og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for overholdelse af vedtagne budgetrammer.

 

§15 Regnskab

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Kassereren skal senest den 1. marts afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor og bestyrelse.

 

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

 

§16 Revision

 

På den ordinære generalforsamling vælges revisor for to år ad gangen.

 

Revisor skal hvert år inden den 15. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.

 

Revisorerne/bestyrelsen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

Bestyrelsen kan alternativt vælge at lade revisionen foregå ved professionel bistand.

 

§17 Ændring af Vedtægter

 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§18 Foreningens opløsning

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

 

Hvis klubben opløses totalt, går dennes midler og værdier til anden forening i Skanderborg kommune.

Officiel Facebook side

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes